Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Handelsnaam: Rice Up! Rice Water
Innsbruckweg 130, 3047AH Rotterdam
E-mailadres: info@riceupricewater.com
KvK-nummer: 54219302
Btw-identificatienummer: NL001177054B54

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Rice Up Rice Water! en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Rice UP! en koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3 – Het aanbod

Het aanbod is vrijblijvend. Rice Up! is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

Bij levering van rijstwater geldt géén herroepingsrecht daar het een product met beperkte houdbaarheid is als het niet gekoeld is. Ook op haaroliën geldt geen herroepingsrecht in verband met hygiënische redenen. De overige producten, in dit geval haaraccessoires kunnen wel retour gestuurd worden, mits deze ongebruikt zijn, op eigen kosten.

 

Artikel 5 – De prijs

De genoemde prijzen zijn incl. btw.

Artikel 6 – Levering en uitvoering

 • Rice Up! zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
 • Zodra de order verzonden is is annulering niet mogelijk meer.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Rice Up! tot het moment van bezorging aan de koper.
 • In verband met de houdbaarheid van het product(gefermenteerd rijstwater) is de klant verantwoordelijk voor het tijdig ophalen van het product (binnen 24 uur) na de eerste afleverpoging van de pakketaanbieder. Op het moment dat het product(gefermenteerd) niet tijdig opgehaald wordt kunnen wij de kwaliteit van het product niet meer waarborgen. Dit is de verantwoordelijkheid van de klant en zal niet vergoed worden door Rice Up! Indien het houdbare product(gefermenteerd rijstwater) niet tijdig wordt opgehaald en retour gestuurd wordt door de pakketdienst, dan is de klant vooralsnog verantwoordelijk voor de betaling van het product(gefermenteerd rijstwater).
 • In verband met de houdbaarheid van het product(gefermenteerd rijstwater) is het de verantwoordelijkheid van de klant om de ingevoerde persoonsgegevens(naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) zorgvuldig te controleren bij het afronden van de bestelling. Indien de gegevens niet kloppen en het pakket niet geleverd kan worden of de klant niet geïnformeerd kan worden over de levering, berust de verantwoordelijkheid bij de klant. Bij een te late levering/ontvangst kunnen wij de kwaliteit van het product niet waarborgen. De aankoop zal niet vergoed worden door Rice Up!

 

Artikel 7 – Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de koper verschuldigde bedragen direct te worden voldaan. Na betaling wordt de bestelling in behandeling genomen.

Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een registratieformulier, contactformulier of bestellingen die u plaatst. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten en daarom behandelen en beschermen wij persoonsgegevens met de grootste zorg. We verwerken gegevens in overeenstemming met de voorwaarden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Rice Up! is verantwoordelijk volgens de richtlijnen van het AVG met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier. Wij zijn verantwoordelijk voor correcte en zorgvuldige verwerking van uw persoonlijke gegevens(in overeenstemming met de AVG). In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht van persoonsgegevens  

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor-en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres van een websitebezoeker

Doel en principes voor het verwerken van persoonsgegevens   

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geef je expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Als u ons echter niet verstrekt of bepaalde gegevens door ons laat verwerken, kunnen we u mogelijk niet goed van dienst zijn. Indien u ons geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan de verwerking van uw persoonsgegevens zijn gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub b, sub c en / of sub f van de GDPR. van toepassing zijn. In dat geval kan de verwerking van uw persoonsgegevens zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, of noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Rice Up !. Daarnaast hebben we mogelijk een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken. We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van uw bestelling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en / of reclamefolder.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening.
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden  

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden als dit compatibel is met de bovengenoemde doeleinden. Verstrekking aan derden kan nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die we met u sluiten, kan nodig zijn voor de verdediging van een legitiem belang van ons, of kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan enige wettelijke verplichting jegens ons. Met bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derde partijen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Commerciële doelen

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u meer te informeren over onze diensten of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. In dat geval wordt u alleen geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, kunt u dit eenvoudig aangeven door te klikken op “uitschrijven” in de ontvangen e-mail. We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor marktonderzoek en de optimalisatie van onze diensten. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en kunnen daardoor niet meer naar u worden herleid. Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor expliciet toestemming geeft.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. We gebruiken de volgende cookies:

Functionele cookies: dit zijn cookies die nodig zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen we ook onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy en waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben. 

Tracking cookies: wij plaatsen cookies die jouw surfgedrag volgen zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics” dienst. Rice Up! gebruikt deze dienst om rapporten te krijgen over het gebruik van de website en om de kwaliteit en effectiviteit ervan te meten. Wij gebruiken Google Analytics op de door de Autoriteit Persoonsgegevens voorgeschreven wijze om onder de uitzondering in de cookiewet te vallen, zodat wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben om Google Analytics te gebruiken. 

Social media cookies: op deze website is het mogelijk om de blogartikelen of producten te delen op verschillende social media kanalen waaronder Facebook, Instagram & Pinterest. Deze crossfunctionele cookies worden gebruikt voor het functioneren van deze buttons – zodat de social media partij je herkent wanneer je een artikel en / of video wilt delen via social media. Deze cookies maken het daarom mogelijk: ingelogde gebruikers van geselecteerde sociale media kunnen bepaalde inhoud van onze website rechtstreeks delen met vrienden en / of andere gebruikers; Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke gegevens die zij daarmee verzamelen, verwijzen we naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites geven; zie onderstaande links. Houd er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen veranderen. Rice Up! heeft daar geen invloed op.   

Facebook Instagram Pinterest

Bekijken, corrigeren of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid (“gegevensoverdraagbaarheid”) als we digitale persoonsgegevens hebben die we ofwel met uw toestemming verwerken of verwerken om een ​​overeenkomst uit te voeren die we met u hebben gesloten. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u beschikken in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@riceupricewater.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Contact

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@riceupricewater.com.

©Rice Up! Rijstwater - All rechten zijn gereserveerd. Copyright 2024 Website by Rice Up! Rice Water
Jouw winkelwagen0
De winkelwagen is leeg
Verder winkelen
0